Nautic Clean 02 plastikkere puhastusaine spray 750ml

21,67 €
Katlakivi ja roostetriipude eemaldusvahend laevakeredele Happelise koostisega Taastab ja uuendab geelkatte väga kiiresti. Eemaldab kollase kihi ja roostejäljed, vetikad, limused ja saasteainete jäägid. Eemaldab kõik roostetriibud.

KASUTAMINE: kandke töödeldavale pinnale, laske mõjuda 5–10 minutit. Küürige pintsli või harjaga, seejärel loputage puhta veega.
TÄHELEPANU: happeline toode, soovitame kanda kindaid, kaitseprille ja kaitseülikonda. Pikaajalisel ladustamisel võib tekkida aure või gaase, mis põhjustavad pakendi paisumist.

OHUTUSINFO Katlakivi ja roostejoonte eemaldamise vahend laevakerele Ettevaatust! Sisaldab vesinikkloriidi, ammooniumbifluoriidi, isotridekanool etoksülaati, ammooniumfluoriidi. Võib söövitada metalle. Allaneelamisel kahjulik. Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. Võib põhjustada hingamisteede ärritust. Koostis: <5% (mitteioonsed pindaktiivsed ained). Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida tolmu või udu sissehingamist. Kanda kaitsekindaid/ kaitserõivastust/ kaitseprille/ kaitsemaski/ kuulmiskaitseid.
NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: Võtta saastunud rõivad viivitamata seljast. Loputada nahka veega [või loputada duši all]. SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSKESKUSE/arstiga. Hoida luku taga. Sisu/konteiner kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.

UFI-kood: DDC8-K05G-T00K-614E
Lisa ostukorvi