Nautic Clean 03 vendrite puhastusvahend spray 750ml

21,92 €
Vendrite puhastusvahend Professionaalse efektiivsusega Eemaldab plekid ja rasva, puhastab kergesti. Ette nähtud tõrksa mustuse, näiteks mustade plekkide, merereostuse, õlijääkide jms eemaldamiseks. Ei muuda kummi omadusi.

KASUTAMINE: pihustage töödeldavale pinnale, laske tootel hästi mustuse sisse imbuda ja küürige harja või käsnaga, seejärel loputage puhta veega.

OHUTUSINFO: Ettevaatust! Sisaldab naatriumhüdroksiidi. Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida tolmu või udu sissehingamist. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski/kuulmiskaitseid. NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: Võtta saastunud rõivad viivitamata seljast. Loputada nahka veega [või loputada duši all]. SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSKESKUSE/arstiga. Sisu/konteiner kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele. Koostis: <5% (mitteioonsed pindaktiivsed ained, fosfonaadid, anioonsed pindaktiivsed ained), säilitusained (bronopool).

UFI-kood: 305A-J0ER-9008-U7R7
Lisa ostukorvi