Nautic Clean 16 pilsi ja mootori puhastusvahend spray 750ml

23,77 €
Pilsi ja mootori puhastusvahend Aluseline Eemaldab õlid, rasvad, määrdeained, tahmajäljed Spetsiaalse koostisega vahend laevade mootorite ja pilsi perfektseks puhastamiseks. Eemaldab kergesti mustuse: määrdeained, tahma, kalamiini, õlijäägid, suitsujäägid jm. Ei muuda kergsulamite, värvide ega plasti omadusi. Hoiab keskkonda, põhinev taimsetel pindaktiivsetel ainetel.

KASUTAMINE: pihustage, laske mõjuda ja immutage sisse, seejärel hõõruge käsna või pintsliga ja loputage puhta veega.

OHUTUSINFO Ettevaatust! Sisaldab naatriumhüdroksiidi. Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida tolmu või udu sissehingamist. Kanda kaitsekindaid/ kaitserõivastust/ kaitseprille/ kaitsemaski/ kuulmiskaitseid. NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: Võtta saastunud rõivad viivitamata seljast. Loputada nahka veega [või loputada duši all]. SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSKESKUSE/arstiga. Sisu/konteiner kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele. Koostis: <5% (mitteioonsed pindaktiivsed ained, fosfonaadid, katioonsed pindaktiivsed ained), säilitusained (5-kloro-2-metüül- isotiasool-3(2H)-ooni ja 2-metüülisotiasool-3(2H)-ooni segu magneesiumkloriidi ja magneesiumnitraadiga).

UFI-kood: A35A-2044-K00R-HKA9
Lisa ostukorvi